اوقات شرعی
 
     
   • اداره برنامه ریزی

    اداره برنامه ریزی

    اطلاعات اداره برنامه ریزی ( کلیک کنید)

    آمار و پژوهش پایه و اساس تصمیمات مدیران در برنامه ریزی های سازمانی است و این مهم در منطقه به عهده واحد برنامه ریزی ، آمار و پژوهش گذارده شده است که اهم فعالیت ها و وظایف محول شده به این واحد به شرح زیر می باشد .

    1- تهیه گزارش هایی پیرامون توصیف عملکرد منطقه به حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه به صورت ادواری یا در بازه های زمانی خاص                                                                                     

    2-شرکت در جلسات هماهنگی و کارگروههای تخصصی مدیریت های حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه در جهت بهبود و توسعه برنامه های مناطق

    3- شناسایی ، بررسی و طبقه بندی مشکلات آماری مناطق و تلاش در جهت ارائه قالبهای  تحلیلی در مورد آیتم های مختلف آماری منطقه . 

    4- ارائه پیشنهاد و راهکارهای مناسب در زمینه های مربوط به حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه از مناطق 

    5- تلاش در جهت اجرایی نمودن دستورالعمل های ارجاعی از سوی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه در راستای اهداف و سیاستهای منطقه . 

    6- انجام اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص موارد جدید مطرح شده از طرف حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه در راستای توسعه و پیشرفت منطقه . 

    7- پیگیری و ارسال اطلاعات خواسته شده در خصوص بودجه،برنامه عملیاتی،کنترل پروژه،موافقت نامه های عمرانی ،اطلاعات شاخص های وضع شده منطقه و سایر اطلاعات آماری ،آموزشی،مدیریتی،سیستمی و ... خواسته شده از سوی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه به صورت ادواری و یا مقاطع زمانی خاص 

    8- انجام نیاز سنجی آموزشی کارکنان در منطقه با هدف توانمند سازی و بالندگی منابع انسانی . 

    9- شناسایی فرایندها ، نارسائیها و گلوگاههای موجود در سیستم و ارائه آن به معاونت برنامه ریزی و توسعه جهت پیگیری و یافتن راهکار برای رفع آنها . 

    10- پیگیری در جهت شناسایی سیستم های مدیریتی به روز و کارآمد و همکاری با کارگروه بهبود روشها در خصوص استقرار این سیستم ها در مجموعه به عنوان رابط سیستم مدیریت کیفیت منطقه . 

    11- مطالعه و پیگیری در مورد چارت و شرح وظایف هر کدام از واحدهای مجموعه . 

    12- شناسایی نیازهای پژوهشی مبتنی بر اهداف و برنامه ها در منطقه و پیگیری و برگزاری جلسات کمیته پژوهشی در منطقه و ارائه گزارش . 

    13- همکاری در نظارت و کنترل و تسهیل در پیشرفت طرح ها و پیگیری بکارگیری طرح ها با هماهنگی مدیریت توسعه و پژوهش و همکاری با مجری طرح . 

    14- ارسال برنامه های در دست اقدام ، برنامه های آینده و میزان دستیابی به اهداف در مناطق به منظور استفاده توسط هیأتهای اعزامی به خارج از کشور . 

    15- همکاری در تهیه سالنامه منطقه ، بانک اطلاعاتی منطقه و جمع آوری و ارسال اطلاعات بخش های مختلف از طریق سیستم یکپارچه برداشت اطلاعات در زمان تعیین شده . 

    16- انجام سایر وظایف محوله از جانب مقام مافوق برابر ضوابط و مقررات .

     

    گزارشی از اداره برنامه ریزی در سال 91

    نام و نام خانوادگی: تاریخ و محل تولد: -
    میزان تحصیلات: -
    رایانامه:--تلفن:--
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :7246236فکس :--رایانامه :--