اوقات شرعی
 
     
   • معاونت اداری و مالی
    معاونت مالی و اداری که واحد های مختلفی از جمله امور اداری،حسابداری ، اداره درآمد،اداره حقوقی و امور قراردادها و ......تحت نظر آن ارائه خدمت می نماید. نقدینگی و هزینه های منطقه را محاسبه و کنترل و رسیدگی می نماید که در یک نگاه کلی می توان هزینه ها را در دو بخش هزینه های جاری و عمرانی و درآمد ها را نیز به درآمد های نقدی و غیر نقدی تقسیم نمود.شایان ذکر است هزینه های جاری نیز به دو دسته عمده هزینه های اداری و خدمات شهری تفکیک یافته است.
    تعداد بازدید :323
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: