اوقات شرعی
 • پنج شنبه،03 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • تراکم موجوددر طرح تفصیلی خازنی

    مسکونی: 

     

    ·        کم: 120%

     

    ·        متوسط: 180%

     

    ·        زیاد: 240%

     

    طبقه اضافه :تراکم های مربوطه در هر کاربری می تواند تا 60% اضافه شود که حقوق شهرداری برای این زیر بنای اضافه بر مبنای x * P محاسبه می گردد. ( P قیمت منطقه ای و x ضریب P که بستگی به منطقه شهرداری دارد و برای مناطق 1 ،9 و 11 برابر با 45 و برای مناطق 2،7،8و10 برابر 35 و برای مناطق 3،4،5 و 6 برابر 25 می باشد. )

     
     
     املاک در مسیر:
     

    .      مقداردرمسیرکمتراز50مترمربع:

     

          درصدتراکم*(30%مقداردرمسیر+ مساحت سندقبل ازدرمسیر)

     

    .       مقداردرمسیر بیشتراز50 مترمربع :

     

    مالک می تواند ازفرمول فوق استفاده کند ویا اینکه به میزان یک سوم مساحت عرصه در مسیر مجوزتجارتی دریافت نماید و از تراکم قبل از در مسیر استفاده کند.(تجارتی نباید در نواحی ممنوعه باشد.)

     

    ·      املاکی که بابت زمین در مسیر به صورت ریالی جبران خسارت می شوند مشمول بندهای بالانیستند.  

     

     تجاری:

     

    ·        تجارت محله : 250%           

     

    ·        تجارت ناحیه : 350%

     

    ·        تجارت شهری : 500%                     

     

    واحدهایی نظیر گاراژ و تعمیرگاه یا سرویس که از فضای باز بعنوان یک محل تجاری استفاده می کنند این فضاها بصورت تجارتی فضای باز(  مساحت آن مشمول تراکم می باشد) مورد محاسبه قرار می گیرد.

     

    ·      در صورتی که امکان رعایت عقب نشینی جانبی از پلاکهای مجاور میسر نباشد ، تراکم در تجارت محله و ناحیه به ترتیب به 200% و 300% کاهش می یابد.(به توضیحات حداکثر سطح اشغال توجه شود.)

     

    آموزشی : 105%

     

    بهداشتی-درمانی : 200 %

     

    دولتی-اداری :

     

    ·       ناحیه : 350%

     

    ·      محله : 250%

     

    ·     شهری : 500%

     

     صنعتی :

     

    ·        150% سطح کل زمین

     

    ·        چنانچه مساحت زمین کمتر از حد نصاب باشد: 100%

     

    حمل و نقل و انبارداری و توقفگاه : مشابه مقررات ساختمانی در حوزه استفاده از اراضی صنعتی سبک ( غیر مزاحم) می باشد.

     

    فضای باز تفریحی و ورزشی :دو برابر سطح اشغال

     

    نظامی : 200% سطح کل زمین

     

    مختلط آموزشی-کشاورزی : 6% = 2% * 3 (سطح کل زیر بنا در طبقات حداکثر

     

    تا 2 برابر سطح زیر بنا در طبقه همکف می باشد).

    مختلط صنعتی-کشاورزی : مشابه حوزه مختلط آموزشی – کشاورزی


    تعداد بازدید :4903
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: