اوقات شرعی
 • پنج شنبه،03 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش
     

    مسکونی:

     

     تراکم مسکونی تابع موقعیت شهری به شکل زیر می باشد:

     

    ·        تراکم کم (قطعات تا 150 متر مربع  وعرض معبر تا 6 متر):                             100% 

     

    ·        تراکم متوسط (قطعات 150 تا 250متر مربع وعرض معبر 6تا 8 متر):                150%                                                                       

     

    ·         تراکم زیاد ( بیش از 251 تا 500متر مربع و حداقل عرض ممر 8 متر) :             200%

     

    ·        تراکم خیلی زیاد (بیش از 501 تا 1000 متر مربع و حداقل عرض 12 متر):      250%

     

    ·        تراکم ویژه (بیش از 1000 متر مربع) :     500% (با تصویب کمسیون ماده5)    

     

         حاشیه خیابانهای ویژه:

     

    ·        1000 متر مربع و بیشتر     520%

     

    ·        750 متر و بیشتر             320%

     

    ·        500 متر مربع و بیشتر      300%

     

    ·        250 متر مربع                200%

     

    ·        500 متر مربع و بیشتر (بلند مرتبه سازی- تراکم خیلی بالای مسکونی)           300%

     

    ·     کلیه قطعات در حاشیه خیابانهای ویژه باید دسترسی دوم حداقل 6 متر جهت ورودی پارکینگ را داشته باشد.

     

    ·     قطعات واقع در حاشیه خیابانهای ویژه که حداقل مساحت یا دسترسی دوم جهت پارکینگ را ندارند در هر کاربری که قرار گیرند مجازند با تراکم قطعه مسکونی مشابه در حالت معمولی (کم ، متوسط ، زیاد ، خیلی زیاد) فقط احداث بنای مسکونی نماید.

     

    ·  چنانچه عمق پلاک (در غیر خیابانهای ویژه) بیش از 25 متر باشد می تواند از ضوابط تراکم در حاشیه خیابانهای ویژه استفاده نماید.

     

    ·  در حاشیه خیابانهای ویژه و در کلیه کاربریها قطعات حاصل از تجمیع چند پلاک می توانند 10 درصد مازاد بر تراکم فوق احداث بنا نمایند.

     

    ·   سطح اشغال و تراکم کلی زمین بر مبنای مساحت زمین قبل از تعریض محاسبه می شود.

     

    تجاری:

     

    تراکم تجاری مانند مسکونی و تابع موقعیت شهری می باشد و شهرداری می تواند تحت شرایط معینی تا میزان 20% آن را افزایش دهد.

     

    تجاری- اقامتی :

     

    مانند مسکونی و تابع موقعیت شهری محاسبه شده و 20 سپس 20% به تراکم مربوطه اضافه می گردد (20% تراکم مازاد این کاربری در طبقه همکف مازاد بر تراکم قطعه میباشد).

    اداری :  
     

    مانند مسکونی تابع موقعیت شهری می باشد.

     

    بهداشتی- درمانی:

     

    ·        در زمین های با وسعت حداکثر 3000 متر مربع 250%

     

    ·        در زمین های با مساحت بیش از 3000 متر مربع 280%

     

    آموزشی:

     

    ·        احداث بناهای آموزشی در هر مقطع تحصیلی تابع ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش می باشد.

     

    ·        حداکثرتراکم زیربنا برای دبستان100% عرصه و برای راهنمایی 120% عرصه می باشد.

     

    · استفاده از فضاهای استیجاری آموزشی با حفظ کاربری طرح تفصیلی و موافقت آموزش و پرورش مجاز می باشد.

     

    ورزشی:

     

    مقررات احداث بنا در حوزه کاربری ورزشی تابع ضوابط و دستورالعمل های سازمان تربیت بدنی است.

     

    فضای سبز:

     

    ·        حداکثر سطح زیربنای کل ساختمان های مربوط به این حوزه تا 5% مساحت اراضی موردنظر است.

     

    ·      حداکثر سطح اشغال زیربنای ساختمان های مربوط به مراکز تفریحات سالم (شهربازی و ...) در طبقه همکف 15% مساحت اراضی فضای سبز می باشد.


    تعداد بازدید :3812
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: