اوقات شرعی
 • چهارشنبه،29 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • پیام حقوقی 25

    پیام حقوقی هفته (شماره 25): بزه تغییر کاربری

    آیا می دانید که؟!

    تغییر غیر مجاز کاربری ممنوع است و برای نقض این ممنوعیت در برخی موارد ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است که به موارد شایع آن اشاره می شود:

    الف- تغییر کاربری زراعی و باغات

       بر اساس ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1374 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جزء در موارد ضروری ممنوع می باشد. بر اساس ماده 3 این قانون : مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع ماده فوق که در غیر مجاز، اراضی و باغها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه در صدر ماده 1 به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها اشاره شده است، طبیعتاً تغییر کاربری اراضی داخل محدوده قانونی شهرها جرم محسوب نمی شود ولی تغییر کاربری اراضی واقع در حریم مصوب شهر جرم تلقی می گردد. دراینگونه موارد ادارات وزارت جهاد کشاورزی مکلفند پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقف عملیات مربوطه را صادر و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نمایند.

    در پیام حقوقی بعدی در رابطه با ادامه ی این موضوع  و بزه تغییر کاربری ساختمان ها و انهدام باغات شهری اطلاع رسانی می شود.

     

    تعداد بازدید :141
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: