اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی خدمات
   • ردیفشرح خدمات
    1سوابق بیمه کارکنان تعداد بازدید :446
    2سامانه برداشت اطلاعات سبا تعداد بازدید :322
    3سامانه دریافت فیش حقوقی کارکنان شهرداری تعداد بازدید :562
    4آموزش ضمن خدمت پرسنل تعداد بازدید :503
    5سامانه کارکرد مهندسین ناظر تعداد بازدید :368