فهرست طبقات
چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ۰۹:۴۹ ۴۵
طبقه بندی: روابط عمومی
چچ
2LHYs9mK2K/ar9mKINmD2KfZhdmEINio2Ycg2YHYttin2Yog2LPYqNiyINix2LPYp9mE2KogMzM=

در پاسخ به درخواست های مردمی عنوان شد ؛

رسیدگی کامل به فضای سبز رسالت 33

شهروند| فضای سبز رسالت 33 در بولوار شهید فرامرز عباسی به فراموشی سپرده شده است. متأسفانه این پارک در بهار امسال حتی یک گل به خود ندید. درختان کاج اینجا هرس نشده اند و ظاهر خوبی ندارند. چمن این پارک رو به کاهش و خرابی می رود. سال گذشته هم در این باره مطلبی فرستادم که چاپ کردید ولی ظاهرا متصدیان مطلب را ندیدند. شاید هم سیاست شهرداری، رسیدگی به خیابان ها و میادین است و پارک های محله ها را شامل نمی شود. من شهروند ساکن بولوار رسالت 33 در بولوار شهید فرامرز عباسی هستم.

شهروند| فضای سبز رسالت 33 در بولوار شهید فرامرز عباسی به فراموشی سپرده شده است. متأسفانه اینپارک در بهار امسال حتی یک گل به خود ندید. درختان کاج اینجا هرس نشدهاند و ظاهر خوبی ندارند. چمن اینپارک رو به کاهش و خرابی میرود. سال گذشته هم دراینباره مطلبی فرستادم که چاپ کردید ولی ظاهرا متصدیان مطلب را ندیدند. شاید هم سیاست شهرداری، رسیدگی به خیابانها و میادین است و پارکهای محلهها را شامل نمیشود. من شهروند ساکن بولوار رسالت 33 در بولوار شهید فرامرز عباسی هستم.
به گزارش روابطعمومی شهرداری منطقه دو در آدرس مذکور باند خطی فضای سبز بهصورت محلی با عرض کم وجود دارد و همه تیمارهای نگهداری فضای سبز مطابق دستورالعملهای ارسالی از حوزه معاونت خدمات شهری و طبق تقویم باغبانی است که شامل نظافت و پاکسازی، آبیاری و چمنزنی و حاشیهزنی چمن و هرس فرم درختان سوزنیبرگ یک نوبت در سال و همچنین سایر تیمارهای نگهداری شامل وجین علف هرز و مبارزه با آفات و بیماریها بر حسب نیاز انجام میشود. با عنایت به بازدید مستمر و روزانه دستگاه نظارت از پارک مذکور، هیچ مشکلی در زمینه گونههای فضای سبز وجود ندارد و چمن و گل دائمی و پرچین و سایر گونههای گیاهی کاملا سرسبز و با کیفیت مطلوب و مناسب نگهداری میشوند. درباره گل فصلی هم با توجه به اینکه در گلکاری استقبال از بهار 1400 اولویت گلکاری با آیلندهای بولوارها، میادین، لچکیها و رفیوژهاست، در صورت مازاد بودن گونههای گل فصلی مقادیری هم در برخی بوستانهای حساس و البته بزرگتر کاشت میشود. اتفاقا در آدرس مذکور کاشت تعدادی گل فصلی هم صورت گرفته است و بهنحو مطلوب نگهداری میشود. درباره هرس فرم درختان سوزنیبرگ (سرو و کاج) در خردادماه 1399 یک نوبت انجام شده است و نوبت بعدی هم در خرداد امسال با نظارت مستقیم انجامپذیر خواهد بود.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.804217338562
Qt: 1.75537109375