فهرست طبقات
چهارشنبه, ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ ۰۰:۵۹ ۶۱
طبقه بندی: روابط عمومی
چچ
2LHYqtio2Ycg2KjYsdiq2LHYs9in2YXYp9mG2YcgMTM3INi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2YbYt9mC2YcgMg==

شهردار منطقه دو مشهد خبر داد:

رتبه برترسامانه 137 شهرداری منطقه 2

سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری منطقه 2 توانست رتبه اول را از بین مناطق شهرداری مشهد کسب کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، امتیاز عملکرد 94 درصدی سامانه 137 این منطقه نشان دهنده ی کیفیت پاسخگویی به شهروندان درسه ماهه اول نخست سال جاری است.
در همین راستا، از میزان 6هزارو 159 درخواست شهروندان بوده است که 94درصد درخواستهای فصل گذشته ظرف 72ساعت اولیه پاسخ داده شده است .
از این میزان شامل 84درصد حل مشکل شهروند، 13درصد در دست اقدام و 3درصد عدم حل مشکل شهروندی می باشد.
بر همین اساس سامانه 137 شهرداری منطقه2 در عملکرد و ارزیابی مناطق در 3ماهه نخست سال جاری توانست رتبه برتری راکسب کند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.3894554773966
Qt: 1.1752166748047