سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۲۵ ۲۶
طبقه بندی: فرهنگی
چچ
2YbYp9mF2q/YsNin2LHZiiDZhdi52KfYqNixINmB2LHYudmKINmF2YbYt9mC2Ycg2KjZhyDZhtin2YUg2KjYp9mG2YjYp9mGINi02YfZitiv

با مصوبه شورای شهر محقق شد:

نامگذاری معابر فرعی منطقه به نام بانوان شهید

با مصوبه شورای اسلامی شهر 6معبر فرعی منطقه به نام بانوان شهید شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، با مصوبه شورای اسلامی شهر 6معبر فرعی منطقه به نام بانوان شهید شد .در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام شهداء 6معبر ذیل به نام بانوان شهید شد.

1- معبر فرعی شهید احمد قوامی 1/12 (واقع در توس3) با حفظ شماره به نام «بانوی شهید زینب پورحسن فلاحی»

2- معبر فرعی شهید خیاطی12 (واقع در خیابان ابوطالب1) با حفظ شماره به نام «بانوی شهید فاطمه چرخکار»

3- معبر فرعی شهید شیشه چی11 (واقع در خیابان حر عاملی33) با حفظ شماره به نام «بانوی شهید عزت اسماعیلی روشناوند»

4- معبر فرعی شهید عزیزی 3/13 (واقع در خیابان شهید کامیاب60) با حفظ شماره به نام «بانوی شهید کنیز زنگوئی»

5- معبر فرعی شهید آرام حائری 1/6 (واقع در خیابان عبدالمطلب30) با حفظ شماره به نام «بانوی شهید نرجس آهنچیان»

6- معبر فرعی شهید نقیبی10 (واقع در خیابان عبدالمطلب5) با حفظ شماره به نام «بانوی شهید عطیه البوعبادی»

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.96977059046427
Qt: 0.57213521003723