شنبه, ۰۳ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۳ ۶
طبقه بندی: اخبار
چچ
2b7Ziti02LHZgdiqIDUy2K/Ysdi12K/ZiiDYstmK2LHar9iw2LEg2KLYstin2K/ZiiDYqNmHINis2KfZhtio2KfYsg==

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد خبر داد:

پیشرفت 52درصدی زیرگذر آزادی به جانباز

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: پروژه دوربرگردان زیرگذر آزادی به جانباز دارای پیشرفت 52درصدی است و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

معاون عمران، حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: پروژه دوربرگردان زیرگذر آزادی به جانباز دارای پیشرفت 52درصدی است و تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.

خلیلا... کاظمی دراینباره افزود: یکی از موضوعاتی که شهروندان از آن گله داشتند، ترافیک سنگین حدفاصل میدان قائم(عج) تا میدان استقلال و تصادف زیاد در دوربرگردان همسطح آزادی به جانباز بود. وی اضافه کرد: برهمیناساس و در راستای کاهش حوادث و سوانح رانندگی و تسهیل دسترسی به بولوار جانباز، عملیات اجرایی این پروژه در فروردین1400در دستورکار قرار گرفت.

معاون عمران، حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد تصریح کرد: تاکنون 334اجرای شمع بتن، 18هزار مترمکعب خاکبرداری، 700 تن آرماتوربندی و 4400 مترمکعب عملیات بتنریزی اجرا شده است؛ همچنین برای این پروژه 2100 قطعه پیشساخته بتنی برای استفاده در نمای این زیرگذر ساخته شده است.

کاظمی افزود: در راستای این پروژه، رفع معارض و جابهجایی تأسیسات شهری زیادی ازجمله جابهجایی خط 20کیلوولت برق در 300متر، جابهجایی خط لوله سایز700آب در 300مترطول و جابهجایی لوله گاز 20اینچ که با همکاری شرکتهای خدماتی انجام شده است

منبع:
آدرس کوتاه شده: