شنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۵ ۱۴
طبقه بندی: اخبار
چچ
MTQwMNmF2KrYsSDZhdix2KjYuSDYp9iyINiu2LfZiNi3INi52KfYqNixINm+2YrYp9iv2Ycg2Ygg2LPYsdi52KrZg9in2Ycg2K/YsSDYs9i32K0g2YXZhti32YLZhzIg2LHZhtqvINii2YXZitiy2Yog2LTYrw==

با هدف ایمن سازی عبور عرضی عابرین پیاده و آرام سازی حرکتی وسایل نقلیه:

1400متر مربع از خطوط عابر پیاده و سرعتکاه در سطح منطقه2 رنگ آمیزی شد

رنگ آمیزی سرعتکاه سطح شهر در فواصل زمانی مشخص انجام می شود زیرا رنگ این تجهیزات ترافیکی به مرور زمان و براثر بارش نزولات آسمانی کم رنگ می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، شهردار منطقه از رنگ آمیزی خطوط عرضی عابر پیاده و سرعتکاهها در سطح منطقه خبر داد .

شهردار منطقه گفت : رنگ آمیزی سرعتکاه سطح شهر در فواصل زمانی مشخص انجام می شود زیرا رنگ این تجهیزات ترافیکی به مرور زمان و براثر بارش نزولات آسمانی کم رنگ می شود.

وی عنوان کرد: عدم تشخیص سرعتکا ههای نصب شده در سطح شهر هنگام رانندگی مشکلاتی را برای رانندگان ایجاد می کند؛ بنابراین سعی می کنیم در فواصل زمانی مشخص نسبت به رنگ آمیزی سرعتکاه ها که موجب بهتر دیده شدن آنها می شود، اقدام کنیم..

فرقانی افزود : این اقدامات به منظور ایمن سازی عبور عرضی عابرین پیاده و آرام سازی حرکتی وسایل نقلیه و فرصتی است تا با بررسی تمام معابر سطح شهر اگر نقصی وجود دارد را شناسایی کرده و نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

گفتنی است :در شهریورماه سال جاری نسبت به رنگ آمیزی 1400متر مربع از خطوط عرضی عابر پیاده و همچنین سرعتگیرها اقدام شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6686441103617
Qt: 1.538715839386