یکشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ۰۷:۵۴ ۷۰
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINmF2K/Zitix2YPZhCDYqNmH2KjZiNiv2YXYrdmK2Lcg2LLZitiz2Kog2LTZh9ix2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2KfYsiDZhdmG2KfYs9ioINiz2KfYstmKINio2YjYs9iq2KfZhiDZvtix2K/Zitiz

گزارش تصویری :

بازدید مدیرکل بهبودمحیط زیست شهری شهرداری از مناسب سازی بوستان پردیس

بازدید مدیرکل بهبودمحیط زیست شهری شهرداری از مناسب سازی بوستان پردیس جهت توانانیابان

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ،بازدید سید علی اکبر انتظام ؛مدیرکل بهبودمحیط زیست شهری شهرداری از مناسب سازی بوستان پردیس جهت توانانیابان

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7669305801392
Qt: 1.5991253852844