اوقات شرعی
 • پنج شنبه،03 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • عوارض طبقه اضافه

    فرمول محاسبه عوارض طبقه اضافه، پیشروی طولی،تبدیل پیلوت به مسکونی و عدم رعایت عقب نشینی جانبی:

    T= x * P * S


    پارامترهای مورد استفاده:

    P : قیمت منطقه ای
    S : مساحت طبقه اضافه یا پیشروی طولی یا تبدیل پیلوت به مسکونی و یا عدم رعایت عقب نشینی جانبی
    X: ضریب P که برای مناطق 3 و 4 و 5 و6 برابر 25 وبرای مناطق 2 و7 و 8 و 10 برابر 35 و برای مناطق 1 و 9 و11 برابر 45 می باشد.

    .در منطقه 2 محدوده جنوب بلوار جانباز و در منطقه 8 حدفاصل کوهسنگی تا دکتر بهشتی ضریب P معادل 45 برابر قیمت منطقه ای خواهد بود.
    . حداکثر عوارض برای موارد فوق به ازای هر متر مربع نباید از 3000000 ریال تجاوز نماید.
    . در صورت احداث بدون مجوز موارد فوق باید به کمیسیون ماده 100 ارجاع شود و درصورتی که مالک مایل به پرداخت عوارض و جریمه در منطقه باشد علاوه بر عوارض فوق جریمه بدون پروانه نیز اخذ می گردد.
    تعداد بازدید :2589
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: