اوقات شرعی
 • یکشنبه،11 خرداد 1399
 • ورود
 
     
   • قانون نظام صنفی: مجازات

    قانون نظام صنفی: مجازات

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    ماده 68: متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم می شوند: 1. هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول می کند آن را مطابق ...

    ماده 68:
    متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم می شوند:
    1. هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول می کند آن را مطابق مشخصات و متناسب با نوع و اجرت و دستمزد دریافتی انجام ندهد.
    2. هر فرد صنفی که نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفی رعایت و اجرا نکند.
    3. هر فرد صنفی که برای جلب مشتری درباره محصولات ، یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ یا اعلام حراج کند.
    ماده 69:
    متخلفین از مقررات زیر باتوجه به نوع و اهمیت موضوع، به پرداخت جزای نقدی از پنجهزار و یکریال تا سی هزار ریال و حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا ششماه محکوم می شوند.
    1. هر فرد صنفی که برابر بند 4 ماده 14 قانون نظام صنفی مکلف به تسلیم صورتحساب می باشند صورتحساب به خریدار ندهد.
    2. هر عمده فروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا برای فروش به افراد یا واحدهای صنفی ، صورتحسابی که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد ، بطور روشن در روی اوراق مخصوصی که حاوی عنوان و نشانی کامل فروشنده باشد به خریدار ندهد و یا صورتحساب را روی نمونه های مصوب صادر ننمایند و یا صورتحساب را روی نمونه های مصوب صادر ننمایند و یا صورتحساب ناقص بدهد.
    3. هر فرد صنفی که صورتحساب عمده فروش را، بشرح مندرج در بند 2 این ماده در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خودداری کند.
    4. صاحبان اماکن عمومی که به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت ، واحدهای صنفی آنها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشد، فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که برای مشتریان عرضه می نمایند در کارتهای مخصوصی در دسترس مشتریان قرار ندهند و همچنین فهرست نرخ اغذیه و کالای خود را در مدخل ورودی نصب ننمایند و یا بر مبنای آن صورتحساب بیشتری تسلیم مشتری نمایند.
    تبصره:
    متخلفین از مقررات بند 2 بحداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
    ماده70:
    هر فرد صنفی که برابر بند 3 ماده 14 قانون نظام صنفی اجرت یا دستمزد خدمات را در تابلوی مخوص درج ننموده و یا در مدخل محل کسب یا حرفه نصب نکند و یا برچسب روی کالاها الصاق ننمایند به حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا ششماه محکوم می شود.
    ماده71:
    هر فرد صنفی که قیمت مندرج در برچسب و یا تابلو را طوری تهیه نماید که با مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده ها مطابقت نداشته باشد و یا قیمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و یا تابلو را زاید بر نرخ مقرر و یا بدون رعایت ضوابطی که برای تعیین نرخ اعلام می گردد تعیین نماید به حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا ششماه محکوم می شود.
    ماده72:
    هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون پروانه کسب مبادرت به تاسیس واحد صنفی نماید، اتحادیه صنف مربوطه از کار او جلوگیری و محل کسب وی را تعطیل خواهد کرد. در صورتیکه در واحد صنف مذکور ارزاق و یا سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد اتحادیه صنف مربوطه طبق مقررات این قانون اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام می کند و دادگاه ضمن رسیدگی علاوه بر مجازات مقرر در ماده 68 این قانون حکم به تعطیل قطعی واحد صنفی نیز خواهد کرد.
    ماده73:
    هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا با بکار بردن موادی از نوعی که از لحاظ کیفیت نامرغوب و پائین تر است ، مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده ها یا ارزش خدمات را پائین بیاورد و یا از حیث وزن یا مقدار کمتر تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی بکار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصدهزارریال یا به حبس جنحه ای از ششماه تا یکسال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.
    ماده74:
    هر فرد صنفی که کالای خود را پنهان نموده و یا از فروش آن خودداری کند به جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا یکصدهزارریال و یا به حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا سه ماه محکوم می شود.
    ماده 75:
    هر عمده فروشی که کالاها یا مصنوعات و یا فرآورده های خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه پنهان نماید بجزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزارریال یا به حبس جنحه ای از ششماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: