اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی خدمات
   • ردیفشرح خدمات
    1سوابق بیمه کارکنان تعداد بازدید :490
    2سامانه برداشت اطلاعات سبا تعداد بازدید :376
    3سامانه دریافت فیش حقوقی کارکنان شهرداری تعداد بازدید :608
    4آموزش ضمن خدمت پرسنل تعداد بازدید :547
    5سامانه کارکرد مهندسین ناظر تعداد بازدید :397