اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی خدمات
   • ردیفشرح خدمات
    1سوابق بیمه کارکنان تعداد بازدید :498
    2سامانه برداشت اطلاعات سبا تعداد بازدید :386
    3سامانه دریافت فیش حقوقی کارکنان شهرداری تعداد بازدید :619
    4آموزش ضمن خدمت پرسنل تعداد بازدید :555
    5سامانه کارکرد مهندسین ناظر تعداد بازدید :404